Kodeks Postępowania

Paroc Group Code of Conduct

Zapewnienie odpowiedzialnych praktyk w biznesie

Kodeks Postępowania Paroc to kompletny i spójny zbiór zasad dla wszystkich pracowników firmy we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. 

Dokument ten stanowi podstawę wszelkich działań, określając sposób postępowania i pracy z naszymi partnerami – od momentu pozyskiwania surowców aż po dostarczenie naszych rozwiązań i usług.

Razem z naszymi wartościami, polityką oraz metodami zarządzania, Kodeks Postępowania pomaga naszym pracownikom realizować cele biznesowe, spełniając jednocześnie oczekiwania partnerów, przyjęte międzynarodowe praktyki etyczne, zrównoważony poziom oddziaływania na środowisko, a także zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmując najwyższe standardy współpracy, stawiamy równie wysokie oczekiwania względem naszych dostawców.

Nasz Kodeks Postępowania odwołuje się w swoich postanowieniach do takich obszarów, jak przejrzystość biznesu, sprawiedliwość, uczciwość, zgodność z przepisami prawa, a także poszanowanie środowiska naturalnego oraz praw człowieka. Nasz Dyrektor Generalny jest bezpośrednio odpowiedzialny za realizację postanowień Kodeksu, która przebiega na wszystkich szczeblach organizacji poprzez zarządzanie liniowe oraz konkretnie nakreślone elementy polityki, np. odnoszące się do problemu łapówkarstwa czy korupcji.

Zgłaszanie obaw etycznych

Polityka oraz wytyczne w zakresie promowania odpowiedzialnego biznesu są w pełni zintegrowane z naszymi praktykami. Mamy wysoko rozwiniętą kulturę, która wspiera etyczne postępowanie. Częścią naszego zobowiązania udowadniającą, że poważnie podchodzimy do obowiązków, jest udostępnienie narzędzia dla pracowników i zewnętrznych partnerów, dzięki któremu można szybko i z zachowaniem poufności zgłaszać potencjalne nieprawidłowości natury etycznej.

Platformą Fair Play zarządza niezależny podmiot zewnętrzny. Oznacza to, że każdy może zgłosić uzasadnioną nieprawidłowość dotyczącą postępowania w Paroc, zachowując przy tym anonimowość. Sprawa zostanie rozwiązana w profesjonalny sposób, z poszanowaniem praw wszystkich zainteresowanych stron.

Wierzymy, że nasz Kodeks Postępowania i Platforma Fair Play to ważne narzędzia, które pomogą nam dążyć do zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, dbać o naszą reputację, a także potwierdzać rolę lidera wyznaczającego kolejne trendy rynkowe.

Wejdź na Platformę zgłaszania nieprawidłowości etycznych w Paroc
Zapytania handlowe prosimy kierować do lokalnego personelu zajmującego się sprzedażą – przejdź na stronę Kontakt.