Kodeks Postępowania

Paroc Group Code of Conduct

Stosujemy odpowiedzialne praktyki w biznesie.

Kodeks Postępowania Paroc to kompletny i spójny zbiór zasad dla wszystkich pracowników firmy we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność. Dokument ten stanowi podstawę wszelkich działań, określając sposób postępowania i pracy z naszymi partnerami – od momentu pozyskiwania surowców aż po dostarczenie naszych rozwiązań i usług.

W połączeniu z naszymi wartościami, wewnętrznymi politykami oraz metodami zarządzania, Kodeks Postępowania pomaga naszym pracownikom realizować cele biznesowe we właściwy sposób. Sposób ten uwzględnia oczekiwania naszych interesariuszy, przyjęte na całym świecie praktyki etyczne, zrównoważony poziom oddziaływania na środowisko, a także zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmując najwyższe standardy współpracy, stawiamy równie wysokie oczekiwania względem naszych dostawców.

Nasz Kodeks Postępowania określa podstawowe wytyczne dla takich obszarów, jak przejrzystość biznesu, sprawiedliwość i uczciwość, zgodność z przepisami prawa, a także poszanowanie dla środowiska naturalnego oraz praw człowieka. Ostateczna odpowiedzialność za realizację postanowień Kodeksu spoczywa na naszym Dyrektorze Generalnym. Kodeks wcielamy w życie na wszystkich szczeblach organizacji poprzez zarządzanie liniowe oraz konkretnie nakreślone elementy polityki, np. odnoszące się do problemu łapówkarstwa czy korupcji.

Zgłaszanie obaw etycznych

Wewnętrzne polityki i wytyczne promujące odpowiedzialność w biznesie stanowią integralny element naszych praktyk i naszej kultury organizacyjnej, w której kładziemy silny nacisk na etyczne postępowanie. Na dowód naszego zobowiązania udostępniamy narzędzie dla pracowników i zewnętrznych partnerów, dzięki któremu można szybko i z zachowaniem poufności zgłaszać potencjalne nieprawidłowości natury etycznej.

Platformą Fair Play zarządza niezależny podmiot zewnętrzny. Oznacza to, że każdy może zgłosić uzasadnioną nieprawidłowość dotyczącą postępowania w Paroc, zachowując przy tym anonimowość. Sprawa zostanie rozwiązana w profesjonalny sposób, z poszanowaniem praw wszystkich zainteresowanych stron.

Wierzymy, że nasz Kodeks Postępowania i Platforma Fair Play to ważne narzędzia, które pomagają nam dążyć do zrównoważonego i przynoszącego zysk biznesu, dbać o naszą reputację, a także potwierdzać rolę lidera wyznaczającego kolejne trendy rynkowe.

Wejdź na Platformę zgłaszania nieprawidłowości etycznych w Paroc
Zapytania handlowe prosimy kierować do lokalnego personelu zajmującego się sprzedażą – przejdź na stronę Kontakt.