Zasady zachowania poufności informacji

European Owens Corning Fiberglas sprl, z siedzibą w Chaussée de la Hulpe 166, 1170 Bruksela, Belgia, posiadająca nr VAT: BE0426240170, (określana dalej jako „Owens Corning”, „my”, „nas”, „nasz”), jako administrator danych klienta i część grupy firm Owens Corning (określanej dalej jako „Grupa Owens Corning”)

działa na rzecz zapewnienia ochrony i poufności danych osobowych klientów. Takimi danymi są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiotu danych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności w odniesieniu do informacji identyfikującej, takiej jak imię, numer identyfikacyjny, dane na temat lokalizacji, identyfikator online lub do co najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla tożsamości fizycznej, psychologicznej, mentalnej, ekonomicznej, kulturowej bądź społecznej osoby fizycznej, zgodnie z definicją podaną w punkcie 4(2) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (określanego dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”). Niniejsze powiadomienie dotyczy informacji przesyłanych do celów określonych poniżej.

Celem niniejszego powiadomienia jest poinformowanie klientów o danych osobowych gromadzonych przez nas w związku z realizacją żądanych usług, sposobach i celach ich przetwarzania oraz sposobach realizacji przysługujących klientowi praw, takich jak prawo do dostępu, aktualizacji, skorygowania lub usunięcia takich informacji, w tym w szczególności wycofania udzielonej zgody. Niniejszy dokument zawiera również informacje na temat naszych zobowiązań, środków technicznych stosowanych przez nas w celu ochrony danych osobowych klientów oraz podmiotów, którym powierzane jest zadanie przetwarzania danych, zakresu ich działania oraz planowanej daty przekazania danych.

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji będą łatwo i stale dostępne dla klientów na stronach internetowych Owens Corning.

1. CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe klientów gromadzimy i przetwarzamy do następujących celów, które mogą występować jednocześnie:

 • W celu zapewnienia efektywnego i bezpiecznego korzystania ze stron internetowych, narzędzi cyfrowych, usług i produktów Owens Corning, ich utrzymania oraz rozwoju.
 • Do celów marketingowych i komunikacyjnych, takich jak prowadzenie badań marketingowych, ankiet, marketingu bezpośredniego, marketingu zautomatyzowanego, informowania klientów o nowych produktach, wprowadzaniu na rynek, funkcjach lub promocjach oraz w celu wysyłania newsletterów, targetowanych wiadomości e-mail, materiałów marketingowych praz zaproszeń na wydarzenia.
 • W celu zapewnienia obsługi klienta oraz usług.
 • Do celów statystycznych i analitycznych, w celu uzyskania wglądu w zachowania/preferencje klientów, wiedzy na ich temat oraz na temat sposobu korzystania z różnych naszych usług, w tym stron internetowych i aplikacji.
 • W celu udzielania odpowiedzi na zapytania klientów.
 • W celu kontaktu z klientami w ramach zwykłych relacji.
 • W celu pozyskiwania kontaktów biznesowych i ich realizacji.
 • W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • W celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem.

2. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

2.1. Dane osobowe klientów gromadzimy i przetwarzamy na następującej podstawie:

 • Klient wyraził zgodę na przetwarzanie tego rodzaju lub
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych, którym podlegamy lub
 • przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na uzasadnione interesy nasze bądź strony trzeciej, a jednocześnie nie powoduje szkód dla klienta. Przykłady takich interesów to rozwój, ocena, marketing oraz sprzedaż naszych produktów i usług, realizacja, rozwój i utrzymywanie stosunków biznesowych z naszymi klientami, dostawcami oraz innych stosunków biznesowych, np. poprzez segmentację klientów oraz analizę i przygotowywanie statystyk.

2.2. Możliwym skutkiem niepodania danych osobowych jest niemożność realizacji żądanych usług przez Owens Corning.

3. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Gromadzimy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych klientów.

a. Informacje kontaktowe takie, jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce pracy itp.

b. Informacje dostępowe gromadzone automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych lub usług Owens Corning. Mogą one obejmować m.in.: datę i godzinę dostępu, wyjściową stronę internetową, używane łącza, odwiedzane strony, zawartość wyświetlaną przez użytkowników, informacje dotyczące zachowania i informacje techniczne otrzymywane poprzez przeglądarkę: domena internetowa, zarejestrowana firma (w stosownych przypadkach), informacje GeoIP, adres internetowy komputera użytkownika, typ używanej przeglądarki i systemu operacyjnego oraz opisane poniżej informacje zapisywane w plikach cookies.

c. Informacje opcjonalne związane z wysyłaniem do nas wiadomości e-mail: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść wiadomości e-mail.

d. Informacje przesłane w ramach odpowiedzi na formularze, ankiety lub sondy online, inne pytania bądź jako komentarze na blogu: wszystkie informacje wprowadzone w tych formularzach, ankietach, sondach lub w polu komentarza bloga.

e. Informacje profilowe związane z subskrypcją newslettera Owens Corning lub rejestracją konta na stronie internetowej Owens Corning: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wszystkie dodatkowe informacje podawane w ramach rejestracji, w tym nazwa użytkownika i hasło.

f. Informacje przesyłane podczas podawania danych umożliwiających dostęp lub uwierzytelnienie konta w serwisach Facebook.com, Linked-in.com lub innych usług stron trzecich: informacje dostarczane przez te strony trzecie.

g. Informacje związane z zatrudnieniem: Kiedy klient ubiega się o pracę lub kiedy zostanie u nas zatrudniony: Otrzymujemy i przechowujemy informacje przekazane nam (nazwisko, adres (e-mail), data i miejsce urodzenia, narodowość, płeć, wykształcenie i doświadczenie zawodowe, informacje bankowe, zdjęcia, dokumenty tożsamości, informacje o pensji i wynagrodzeniu oraz inne informacje), a także informacje, które stworzymy na temat klienta, takie jak oceny pracownicze, plany zawodowe i świadczenia, lub informacje, jakie otrzymamy od takich urzędów jak urzędy skarbowe i zakład ubezpieczeń społecznych, dostawcy usług płacowych, firmy ubezpieczeniowe, dostawcy samochodów służbowych, firmy ochroniarskie itd., lub jakie przekażemy takim urzędom.

Za pośrednictwem stron internetowych nie są gromadzone żadne inne informacje, jeżeli nie zostaną do nas celowo wysłane przez użytkownika.

4. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych klienta Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje mu i umożliwia egzekwowanie następujących praw.

4.1. prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe klienta są przetwarzane przez Owens Corning, a jeżeli są, do żądania od Owens Corningdostępu do swoich danych osobowych. To prawo umożliwia klientowi uzyskanie wiedzy na temat podejmowanych przez nas czynności związanych z przetwarzaniem i weryfikacji zgodności z prawem tego rodzaju czynności podejmowanych przez Owens Corning.

4.2. Prawo do korygowania niepoprawnych danych osobowych. To prawo umożliwia klientom korygowanie zgromadzonych przez nas ich danych osobowych i obejmuje prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, np. przez dostarczenie oświadczenia uzupełniającego.

4.3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) z jednego z następujących powodów:

a. dane osobowe klienta przestały być potrzebne w związku z celami, do których zostały zgromadzone lub przetwarzane w jakikolwiek sposób;

b. klient wycofał zgodę, na podstawie której przetwarzanie było możliwe;

c. klient sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie:

i. artykułu 21(1) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych dla dobra publicznego lub dla wykonywania zadań publicznych powierzonych administratorowi danych;

ii. artykułu 21(2) RODO tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej, z pominięciem przypadków, kiedy interesy te są podrzędne w stosunku do interesów związanych z podstawowymi prawami i wolnościami podmiotu danych, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności w odniesieniu do dzieci;

d. dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;

e. dane osobowe mają być usunięte w celu realizacji zobowiązań nałożonych przez prawo UE;

f. dane osobowe klienta zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku;
jeśli przetwarzanie nie jest wymagane zgodne z artykułem 17.3 RODO, obowiązującym administratora danych, tj.

i. w celu realizacji prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

ii. w celu spełnienia zobowiązań prawnych, związanych z wymogiem przetwarzania nakładanym przez przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych lub w celu wykonania zadań realizowanych dla dobra publicznego lub dla wykonywania zadań publicznych powierzonych administratorowi danych;

iii. w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

4.4. prawo do uzyskania od Owens Corning ograniczenia przetwarzania danych osobowych klienta. To prawo umożliwia klientowi zażądanie od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

a. jeżeli kwestionuje poprawność swoich danych osobowych na okres umożliwiający nam weryfikację ich poprawności;

b. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem i klient sprzeciwia się ich usunięciu, wnioskując w zamian o ograniczenie ich wykorzystywania;

c. nie potrzebujemy już danych osobowych klienta do celów przetwarzania, ale są one niezbędne klientowi w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych;

d. jeżeli klient sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z artykułem 21(1) RODO, tj. w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych dla dobra publicznego lub dla wykonywania zadań publicznych powierzonych administratorowi danych, w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze uzasadnione powody są nadrzędne wobec powodów podmiotu danych.

4.5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych klienta przez Owens Corning. W przypadku skorzystania przez klienta z tego prawa przestaniemy przetwarzać jego dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji występowania ważnych i uzasadnionych przyczyn nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności klienta lub gdy jest to niezbędne w celu ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

4.6. prawo do wycofania zgody udzielonej przez klienta firmie Owens Corning na przetwarzanie jego danych osobowych w każdej chwili.

4.7. Prawo do przenoszalności danych. To prawo umożliwia klientowi uzyskanie swoich danych osobowych podanych Owens Corning w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytania na urządzeniach oraz uprawnia go do przesłania tych danych innemu administratorowi.

4.8. Prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych klienta organowi nadzorczemu.

W celu skorzystania z praw wymienionych w punktach od 4.1. – 4.8., należy skontaktować się i  wysłać swoje żądanie na następujący adres e-mail: euprivacy@owenscorning.com 

Niektóre wymienione powyżej prawa mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z obowiązujących krajowych przepisów dotyczących ochrony danych.

5. OBOWIĄZKI OWENS CORNING

5.1. Owens Corning niniejszym potwierdza wdrożenie stosownych środków technicznych i organizacyjnych (w tym środków określonych w punkcie 6 poniżej) w celu zapewnienia zgodności prowadzonego przez siebie przetwarzania danych z RODO i wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych oraz w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

5.2. Owens Corning stosuje wszystkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych klientów, w tym środki techniczne określone w punkcie 6 poniżej. Jednakże w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych, skutkującego wystąpieniem znacznego zagrożenia dla praw i wolności klienta, firma Owens Corning poinformuje go bez zbędnej zwłoki o tego rodzaju naruszeniu.

5.3. Owens Corning jako administrator danych ułatwi skorzystanie z praw klienta dotyczących jego danych osobowych, określonych w punkcie 4 powyżej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące tych praw, należy przeczytać odpowiednią część powyżej oraz (w razie potrzeby) zapoznać się z artykułami 15–22 RODO.

5.4. Owens Corning jako administrator danych na odpowiedni wniosek poinformuje klientów o działaniach podejmowanych w odniesieniu do ich danych osobowych zgodnie z artykułami od 15 do 22 RODO bez zbędnej zwłoki, w każdym przypadku w ciągu miesiąca od otrzymania stosownego wniosku, z wyjątkiem bardziej skomplikowanych przypadków, w której okres może ulec wydłużeniu o dwa kolejne miesiące. W przypadku konieczności wydłużenia tego okresu Owens Corning poinformuje klienta o takiej sytuacji w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia.

5.5. Jeżeli Owens Corning nie podejmie działania na wniosek klienta, poinformuje go bez opóźnienia, w okresie nie dłuższym od miesiąca od otrzymania wniosku, o przyczynach niepodjęcia działania oraz o możliwości złożenia skargi organowi nadzorczemu i skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej.

6. ŚRODKI TECHNICZNE ZASTOSOWANE PRZEZ NAS W CELU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Firma Owens Corning jest zobowiązana do podjęcia stosownych technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających, mających na celu uniemożliwienie nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych klientów. Środki te obejmują zastosowanie metod szyfrowania, kontroli dostępu, kontrolowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników oraz wydawanie odpowiednich instrukcji pracownikom uczestniczącym w przetwarzaniu danych osobowych.

7. PODMIOTY POZNAJĄCE DANE OSOBOWE KLIENTÓW (ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH)

7.1. Firma Owens Corning będzie ujawniała dane osobowe klientów wyłącznie w sposób dozwolony przez RODO i obowiązujące lokalnie przepisy.

Dostęp do informacji znajdujących się w rejestrach i prawo do ich przetwarzania będą miały wyłącznie podmioty, które muszą przetwarzać dane osobowe w ramach obowiązków.

7.2. Firma Owens Corning będzie informowała o korektach lub usuwaniu danych osobowych bądź ograniczeniach przetwarzania prowadzonego zgodnie z artykułami 16, 17(1) i 18 RODO wszystkich określonych w punkcie 7.1 odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe klientów, z wyjątkiem sytuacji, w których jest to niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernego wysiłku.

8. PRZEKAZYWANIE DANYCH

8.1. Owens Corning może ujawniać dane osobowe klientów innym firmom wchodzącym w skład Grupy Owens Corning oraz stronom trzecim upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu Owens Corning. Owens Corning może przekazywać dane osobowe klientów poza kraj, w którym dane są przetwarzane.

Ponadto dane osobowe klientów mogą być przekazywane do dostawców Owens Corning. Niektórzy spośród z nich mogą mieć siedziby poza krajami UE/EOG.

Firma Owens Corning jest zobowiązana do sprawdzenia, czy tego rodzaju przekazywanie jest dozwolone przez obowiązujące prawo i zapewnienia odpowiedniej ochrony danych niezależnie od położenia geograficznego.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim spoza Grupy Owens Corning jest ograniczone do minimum i podlega zabezpieczeniu danych na odpowiednim poziomie. Dane osobowe klientów możemy udostępniać stronom trzecim w następujących okolicznościach.

 • Jeżeli strona trzecia wykonuje usługi na rzecz Owens Corning, np. hosting, wsparcie informatyczne, usługi marketingowe, usługi administracyjne itp. Tego rodzaju strony trzecie są upoważnione do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy dotyczącej przetwarzania danych.
 • Jeśli dane takie żądane są przez urzędy.
 • W celu ustanowienia, realizacji lub obrony naszych praw.
 • Jeżeli klient udzielił nam uprzednio zgody na ujawnienie swoich danych osobowych stronie trzeciej.
 • W przypadku fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki typu joint venture, przeniesienia własności, przekazania lub innego rozporządzenia całością bądź częścią firmy Owens Corning.
 • W sposób określony w naszych zasadach dotyczących plików cookies.

8.2. Klienci są uprawnieni do uzyskania odpisu swoich danych. W celu uzyskania takiego odpisu należy skontaktować się z nami, wysyłając wniosek na adres euprivacy@owenscorning.com

9. ZASADY DOTYCZĄCE DZIECI

Owens Corning nie gromadzi danych osobowych od dzieci poniżej osiemnastego roku życia, chyba że jest to wymagane na podstawie prawa krajowego.

10. UTRZYMYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe klienta będą przez nas przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy i zgodnie z wymaganym okresem przechowywania danych.

11. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROFILOWANIEM

Firma Owens Corning będzie prowadziła profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji wyłącznie jeżeli będzie to konieczne w celu zawarcia umowy z podmiotem danych lub jej realizacji bądź gdy jest to dozwolone przez prawo.

Profilowanie jest prowadzone w celu stworzenia profilów klienta na podstawie analizy dostarczonych danych (profilowania). Umożliwia ono Owens Corning dostarczanie spersonalizowanej treści, ofert i komunikacji, informacji dotyczących nowości, podarunków, informacji o wydarzeniach, informacji o produktach i wprowadzeniu nowych produktów, informacji o promocjach produktów/ofert sprzedaży oraz ofert sprzedaży online.

12. PLIKI COOKIES

Owens Corning korzysta z plików cookies na swoich Stronach Internetowych, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do pewnych funkcji oraz w celu pozyskania informacji dotyczących ruchu na Stronie Internetowej. Odwołujemy się do strony z informacjami na temat Plików Cookies, jaką można znaleźć na naszych Stronach Internetowych.

Nasze Strony Internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych i przyciski udostępniania (w serwisach takich jak Twitter, LinkedIn lub Facebook), które nie działają na rzecz Owens Corning. Te strony internetowe, usługi lub dostawcy aplikacji mogą umieszczać na komputerach użytkowników pliki cookies stron trzecich, gromadzić dane lub zwracać się o podanie danych osobowych. Wydawcy tego rodzaju plików cookies stron trzecich stosują własne ścisłe zasady zachowania poufności informacji. W celu lepszego zrozumienia sposobów gromadzenia i wykorzystania swoich danych osobowych należy zapoznać się z zasadami zaufania poufności informacji tych stron internetowych, usług i dostawców aplikacji.

13. KONTAKT Z NAMI

W przypadku komentarzy, pytań lub skarg dotyczących gromadzenia przez nas danych osobowych lub korzystania z nich, należy skontaktować się z nami, wysyłając wniosek na adres e-mail: euprivacy@owenscorning.com

14. SKARGI

Skargi dotyczące przysługujących klientowi praw ochrony danych można wysłać do organu ochrony danych właściwego dla kraju klienta lub do belgijskiego organu ochrony danych na adres:
Commission for the Protection of Privacy
Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Belgium.
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be