Znak CE dla izolacji technicznych

CE what's in it for me?

 

Od sierpnia 2012 roku wszystkie izolacje techniczne muszą posiadać znak CE. Procedura zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą jednolitą normą dla produktów: EN 14303 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja. Jeśli produkt posiada oznaczenie CE, żadne inne lokalne oznaczenie nie może być wymagane na rynku europejskim. Dobrowolne znaki jakości są nadal dozwolone.

Znak CE jest systemem jakości, który wskazuje określone parametry produktu, a nie jego zatwierdzenie do konkretnych zastosowań. Znak pokazuje, że produkt zachowuje deklarowane właściwości, oraz że jest bezpieczny w użyciu. We wszystkich krajach europejskich istnieją lokalne przepisy, które określają, jakie właściwości musi posiadać dany produkt przeznaczony do określonych zastosowań. Należy koniecznie sprawdzić, czy deklarowane parametry spełniają wymogi stawiane w danych zastosowaniach.

Produkt może nadawać się bardzo dobrze do zastosowania jako izolacja termiczna, ale być przy tym bardzo mało odporny na ogień lub nasiąkanie wodą, więc jeśli potrzebne jest połączenie tych trzech właściwości, należy wybrać produkt, którego deklarowane parametry spełniają wszystkie wymagania.

Na tej stronie opisujemy właściwości, które mogą zostać zadeklarowane, sposób ich deklarowania oraz co należy wiedzieć stosując izolacje techniczne oznaczone znakiem CE.

Do obowiązków producenta należy zadeklarowanie, że każdy produkt wprowadzany na rynek posiada deklarowane właściwości. Dokument, który to potwierdza nazywa się „Deklaracją zgodności". W Paroc poszliśmy jednak o jeden krok dalej: wystawiamy „Certyfikat Zgodności", co oznacza, że niezależna instytucja bada wszystkie produkty, a dzięki temu jesteśmy w stanie udowodnić, że dajemy klientom to, co obiecujemy.

Odpowiedni produkt dla twoich potrzeb

PAROC oferuje szeroką gamę produktów dostosowaną do konkretnych zastosowań. Bez względu na to, czy w grę wchodzi wysoka temperatura, ogień, kondensacja lub inne warunki, mamy odpowiednie rozwiązanie. Dzięki systemowi nazewnictwa zgodnego z zastosowaniem np. PAROC Hvac, Pro czy Marine łatwo można znaleźć potrzebny produkt. Więcej informacji dotyczących znaku CE i naszego asortymentu produktów można otrzymać kontaktując się z nami.
Czytaj więcej

 
Broszura Znak CE dla produktów izolaji technicznych

Broszura Znak CE dla produktów izolacji technicznych (w języku angielskim)

Więcej informacji o standardach CE znajdziesz na stronie domowej CEN

Do wszystkich zastosowań

Następujące właściwości deklaruje się obowiązkowo dla wszystkich izolacji technicznych, które mają otrzymać znak CE bez względu na docelowe zastosowanie.

Opór cieplny to właściwość określająca, jak skutecznie produkt opiera się przewodzeniu ciepła przez swoją strukturę. Jest to jedno z głównych zastosowań izolacji: ograniczyć niepotrzebne straty ciepła przez montaż izolacji w konstrukcji budynków. Parametry cieplne materiału izolacyjnego wyraża się zazwyczaj jako przewodność ciepła (wartość lambda). Im niższa wartość lambda, tym lepsza jest izolacja termiczna.

Przewodność cieplna (lambda) zależy od temperatury i wilgotności. Ponieważ lambda zależy od temperatury, bardzo ważne jest, żeby stosować właściwy produkt do danych zastosowań. Produkt o dobrej (niskiej) wartości lambda przy 10°C może nie posiadać dobrej wartości lambda przy 100°C.

Wykres przewodności cieplnej (lambda)

Wilgotność wpływa na przewodność cieplną materiałów, ponieważ woda ma znacznie gorszą wartość lambda niż powietrze. Patrz: tabela poniżej.

 

Materiał  Lambda λ10 -wartość, W/mK 
Wełna mineralna, prostopadle do włókien 0.033 – 0.039
Wełna mineralna, równolegle do włókien 0.039 – 0.050
Drewno 0.14
Stal węglowa 60
Powietrze 0.025
Woda 0.6
Lód 2.3 

Przewodność cieplna produktów z wełny mineralnej PAROC nie zmienia się z czasem, tak więc zachowują one swoje właściwości od momentu montażu do końca eksploatacji. Wartości lambda mogą być deklarowane jako krzywa lambda względem temperatury lub w tabeli zawierającej wartości lambda i przewodności cieplnej. Jednostką przewodności cieplnej jest W/(m x K). Wartość jest podawana w zaokrągleniu do 0,001 W/(m x K). Jeśli produkt posiada deklarowaną temperaturę roboczą, to wartość lambda jest podawana do tej temperatury.

Wartości lambda deklarowane przez Paroc są testowane zgodnie z jednolitymi normami europejskimi EN 12667 dla elementów płaskich i EN ISO 8497 dla przekrojów rurowych.

Przewodność cieplna nie jest widoczna w żadnym kodzie oznaczenia, ale musi być określona w Deklaracji Zgodności WE oraz w parametrach produktu.

Dokumenty te znajdują się na stronach produktu.

Klasyfikacja reakcji na ogień opisuje, jak produkt (w stanie, w jakim jest wprowadzony na rynek) przyczynia się do rozwoju ognia we wczesnej fazie pożaru. Parametr ten nazywa się Euroclass i jest określany zgodnie z normą EN 13501-1. Materiał o dobrej wartości Euroclass opóźnia rozgorzenie tak długo, jak to możliwe. Kolejną ważną wartością jest odporność ogniowa danej struktury (np. według klasyfikacji EI).

Reakcję na ogień opisuje wartość Euroclass A-F, z dodatkowymi parametrami określającymi ilość dymu (s1-s3) i płonących kropli (d0-d2), jakie powstają, kiedy produkt zostanie wystawiony na działanie ognia.

 

  Podatność na ogień A - B - C - D - E - F Intensywność dymu s1 - s2 - s3  Płonące krople d0 - d1 - d2
A1  Rozgorzenie niemożliwe Test nie jest potrzebny Test nie jest potrzebny
A2 Rozgorzenie niemożliwe s1 = brak lub bardzo mało dymu

s2 = ograniczona ilość dymu

s3 = dużo dymu
d0 = brak płonących kropli

d1 = krople płoną przez mniej niż 10 sekund

d2 = brak wymogu sprawdzenia
Rozgorzenie niemożliwe
C Rozgorzenie po ponad 10 minutach
D Rozgorzenie pomiędzy 2 a 10 minutą
E Rozgorzenie w czasie krótszym niż 2 minuty Nie testowane - lub d2
F Nie testowane Nie testowane Nie testowane

 


Przykłady klasyfikacji Euroclass

* A2-s1, d0 (rozgorzenie niemożliwe, brak lub bardzo niewiele dymu, brak płonących kropel)

* B-s3, d1 (rozgorzenie niemożliwe, dużo dymu, krople płoną krócej niż 10 sekund)

Dla odcinków rur stosuje się taką samą klasyfikację Euroclass, ale z dodatkowym oznaczeniem „L"  (np. A2L-s1, d0).

Wykres reakcji na ogień

Wełna mineralna PAROC posiada klasę A1 i nie przyczynia się do rozwoju ognia. Wymagania różnią się w zależności od przepisów krajowych, które są różne dla różnych krajów europejskich. Reakcja na ogień wełny mineralnej PAROC nie ulega zmianie z biegiem czasu, co zapewnia taki sam, najlepszy poziom bezpieczeństwa pożarowego bez konieczności konserwacji w całym okresie eksploatacji materiału.

Klasyfikacja Euroclass produktu nie jest odzwierciedlona w oznaczeniu produktu, ale zawsze znajduje się w Deklaracji Zgodności WE oraz dokumentacji produktu (np. arkusze danych technicznych, etykiety).

Deklaracja wymiarów i tolerancji wskazuje, jakie tolerancje obowiązują produkt w poszczególnych wymiarach. Wymiary to długość, szerokość i grubość dla produktów płaskich, a dla płyt i desek prostokątność. Dla rur wymiary to długość, grubość, średnica wewnętrzna, jednorodność grubości i prostopadłość.

Tolerancje grubości opisują klasy od T1 do T9 zgodnie z poniższą tabelą:

Tolerancja grubości

Poziom lub klasa

Tolerancja

T1 -5 % lub -5 mma Przekroczenie dopuszczone
T2 -5 % lub -5 mma  +15 % lub +15 mmb
T3 -3 % lub -3 mma +10 % lub +10 mmb
T4 -3 % lub -3 mma +5 % lub +5 mmb
T5 -1 % lub -1 mma +3 mm
T8 -5 % lub -3 mma +5 % lub +3 mma
T9 -6 % lub -5 mma +6 % lub +5 mma
a = ta, która nadaje największą wartość liczbową tolerancji.
b = ta, która nadaje najmniejszą wartość liczbową tolerancji. 

 

Inne wymogi dotyczące tolerancji wymiarowych zgodnie z EN 14303 to:

Forma Szerokość Długość Klasa grubości Średnica wewnętrzna Jednolitość grubości Prostopadłość
Płyty/
deski
±1,5 % ±2 % T3 - T5     ±5 mm/m
Maty z lamelami ±5 mm +nadmiar
-0 mm
T4 ja T5      
Maty z włókien ±10 mm +nadmiar-0 mm T2 ja T3      
Listwy, maty, rolki, kołdry, materace, filcb ±10 mm +nadmiar-0 mm T1 - T5      
Przekroje rurowe Do <150 mm   ±5 mm T8 +4 mm -0 mm Różnica mniejsza niż 6 mm lub 10%a ± 4 mm lub
± 2% nominalnej średnicy zewnętrzneja
Przekroje rurowe Do ≥150 mm   ±5 mm T9 +5 mm lub +2 % -0 mm Różnica mniejsza niż 10 mm lub 12%a ± 4 mm lub
± 2% nominalnej średnicy zewnętrzneja

a = ta która nadaje największą wartość liczbową tolerancji.
b = tylko T2.

Elementy z wełny mineralnej PAROC zawsze spełniają wymagania określone w normie. Nasze wewnętrzne wymagania są jeszcze surowsze.

Na przykład klasa tolerancji grubości T4 jest oznaczona w kodzie produktu jako: T4.

Stabilność wymiarowa określa, jak dobrze dany materiał zachowuje wymiary, kiedy zostanie wystawiony na oddziaływanie dużej wilgotności względnej przez dłuższy czas (48 godzin). Zmiana grubości, długości i szerokości nie powinna przekraczać 1,0%. Dla produktów, które mają określoną maksymalną temperaturę pracy, stabilność wymiarowa nie musi być określona, gdyż zostały one poddane bardziej rygorystycznym badaniom.
W przeciwieństwie do niektórych izolacji dostępnych na rynku, wełna mineralna PAROC nie zmienia swoich właściwości z upływem czasu. Przewodność cieplna, reakcja na ogień i wymiary, takie jak grubość, pozostają niezmienione przez cały okres użytkowania instalacji.

Do konkretnych zastosowań

Opisane poniżej właściwości muszą być obowiązkowo zadeklarowane tylko jeśli wymaga tego konkretne zastosowanie produktu.

Maksymalna temperatura pracy jest bardzo ważna w zastosowaniach, gdzie izolacja zostanie wystawiona na działanie wysokich temperatur w sposób ciągły lub w określonych odstępach czasu. Właściwość ta ma szczególne znaczenie zwłaszcza w zastosowaniach przemysłowych. W większości przypadków produkt o wysokiej gęstości może wytrzymać wyższe temperatury eksploatacji niż produkt o niskiej gęstości.

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z normą EN 14706 dla wyrobów płaskich i EN 14707 dla przekrojów rurowych. Produkty poddawane są próbom pod obciążeniem, a zmniejszenie grubości jest mierzone po ekspozycji produktu na deklarowaną temperaturę trwającą 72 godziny. Jeśli zmniejszenie grubości jest mniejsze niż 5% i nie ma potwierdzenia samorzutnego rozgrzewania, to uznaje się, że produkt pomyślnie przeszedł próbę. Jeśli produkt jest używany do zastosowań, gdzie występuje zbyt duża temperatura pracy, istnieje ryzyko, że z powodu, na przykład zmniejszenia jego grubości, izolacja termiczna z czasem będzie miała gorsze parametry niż zakładano.

Kiedy maksymalna deklarowana temperatura pracy dla produktu wynosi, na przykład 680 °C, to posiada on następujące oznaczenie kodowe: ST(+)680.

 

Nasiąkliwość jest ważnym parametrem, ponieważ w wielu zastosowaniach, w miejscach takich jak place budowy, a także w przypadku wycieków ze zbiorników, rur lub innych elementów wyposażenia, izolacja może być narażona na kontakt z wodą, wysoką wilgotność lub obecność innych cieczy. Jeśli izolacja chłonie wodę, może być to przyczyną dodatkowych uszkodzeń np. korozji lub radykalnego obniżenia własności izolacyjnych produktu (zwiększenie przewodności cieplnej). Mokra izolacja nie zachowuje deklarowanych wartości przewodności cieplnej.

Jeśli zadeklarowano nasiąkliwość (wodą), to wynik testu nie może przekroczyć 1,0 kg/m². Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z normą EN 1609 dla wyrobów płaskich i EN 13472 dla przekrojów rurowych. Podczas próby produkt umieszcza się w wodzie na 24 godziny, suszy przez 10 minut, a następnie dokonuje się pomiaru masy (metodologia prób EN 1609 i EN 13472). Wełna mineralna PAROC nie wchłania wody i nie zwiększa ryzyka uszkodzeń spowodowanych przez zawilgocenie.

W przypadku deklarowanej nasiąkliwości produkt oznacza się następującym kodem: WS1.

 

Kiedy produkt wykonany z wełny mineralnej jest stosowany w miejscach, gdzie jest wystawiony na działanie sił ściskających, np. na dachach zbiorników, trzeba poznać jego wytrzymałość na obciążenia ściskające. Naprężenia ściskające należy określić zgodnie z normą EN 826. Wartość deklarowana odkształcenia to 10%, a jednostką pomiaru jest kPa.

Paroc deklaruje wytrzymałość na ściskanie produktów specjalnych, takich jak płyty dachowe do zbiorników.

Przykładowe oznaczenie odporności na naprężenia ściskające to: CS(10)80

(siła ściskająca potrzebna, by odkształcić produkt o 10% jego grubości przekracza 80 kPa)

Odporność na dyfuzję pary wodnej jest sprawdzana zgodnie z EN 12086 dla produktów płaskich i EN 13469 dla przekrojów rurowych, i jest deklarowana jako poziom MV1 lub MV2.

Poziom Wymóg
MV 1  100
MV 2 200

Ekwiwalent grubości warstwy powietrza dla dyfuzji pary wodnej.

Wełna mineralna PAROC ma otwartą strukturę komórek i nie wpływa na przepływ pary wodnej. Kiedy do danego zastosowania potrzebna jest możliwość blokowania przepływu pary wodnej, należy stosować produkty PAROC AluCoat®. Powłoka AluCoat® posiada klasę MV2 i stanowi barierę dla pary wodnej, co czyni ją skuteczną w izolacji zimnych rur i kanałów oraz w innych zastosowaniach, gdzie potrzebna jest paroszczelność. W zastosowaniach tego typu wszystkie połączenia muszą zostać oklejone odpowiednią taśmą aluminiową.

Metoda badawcza EN 13468 jest stosowana do określenia ilości jonów i współczynnika pH, które muszą odpowiadać określonym wartościom. Rozpuszczalne w wodzie jony (lub nieodpowiedni współczynnik pH) może powodować utlenianie i korozję. W niektórych zastosowaniach, zwłaszcza przemysłowych (np. w elektrowniach atomowych), może mieć to bardzo duże znaczenie. Wełna mineralna PAROC jest chemicznie obojętna i nie przyczynia się do procesu utleniania.

Jony, które można uznać za rozpuszczalne w wodzie, to jony chloru (Cl), fluoru (F), krzemu (Si) oraz sodu (Na) i podawane są w mg/kg. Dla jonów chloru i fluoru wyniki testu nie mogą przekraczać deklarowanych wartości. Dla krzemu i sodu wyniki testu nie mogą być niższe od deklarowanych wartości. Współczynnik pH nie może różnić się od deklarowanej o więcej niż 1,0. Najważniejszym czynnikiem jest zawartość jonów chloru, która w wielu zakładach przemysłowych nie może być większa niż 10 ppm.

Kiedy w produkcie deklarowana jest obecność śladowych ilości rozpuszczalnych w wodzie jonów, na przykład chloru i współczynnik pH, to oznaczenie kodowe wygląda następująco: CL10 lub pH10.

Wełna mineralna PAROC cechuje się dobrą zdolnością pochłaniania dźwięku dzięki otwartej strukturze. Współczynnik pochłaniania dźwięku jest testowany i deklarowany zgodnie z normą EN ISO 354, a charakterystykę pochłaniania dźwięku oblicza się zgodnie z EN ISO 11654.

Czym jest ujednolicona norma EN dla produktów?

Wszystkie normy EN są przygotowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (fr. Comité Européen de Normalisation, CEN) i są przyjmowane na zasadzie konsensusu pomiędzy państwami członkowskimi. Państwa członkowskie to państwa Unii Europejskiej oraz państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
Norma może zawierać szereg specyfikacji i/lub zaleceń dotyczących produktów, systemów, procesów i usług. Norma może również opisywać sposób pomiaru lub metodologię prób lub ustanawiać wspólną dla danej branży terminologię.

Norma, która dotyczy izolacji technicznych to „EN 14303 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja" i jest to norma dotycząca produktów. Żadne państwo europejskie nie może zabronić sprzedaży produktu z oznaczeniem CE na swoim rynku. Począwszy od 1 czerwca 2013, kiedy dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych CPD zostanie zastąpiona nową dyrektywą CPR, obowiązkowe będzie przyjęcie wszystkich gotowych norm EN.

Podstawowym celem CPR jest „usunięcie barier technicznych w handlu w dziedzinie wyrobów budowlanych, w celu zwiększenia ich swobodnego przepływu na rynku wewnętrznym". Produkt oznaczony symbolem CE spełnia podstawowe wymagania CPR, co oznacza, że jest bezpieczny dla konsumentów i środowiska, oraz że może być bez przeszkód stosowany w budownictwie. Znak CE sprawia również, że sytuacja na rynku jest bardziej przejrzysta i łatwiej jest porównywać produkty, a odpowiedzialność za monitorowanie właściwości produktów przechodzi z władz na sam rynek.

Normy są przygotowywane przez ekspertów w danej dziedzinie. Eksperci są nominowani przez krajowe organy normalizacyjne i mogą reprezentować branże, cechy, instytucje branżowe, instytucje rządowe, organy konsumenckie, klientów, jednostki certyfikujące i wiele innych. CEN wraz z wybranymi krajowymi organizacjami normalizacyjnymi zarządza procesem.

Kiedy norma zostanie zatwierdzona, jest publikowana w dzienniku urzędowym i zostaje wdrożona dziewięć miesięcy po publikacji. Po dwunastomiesięcznym okresie przejściowym (czasami dłuższym) wszyscy uczestnicy rynku przyjmują i wdrażają normę.

Certyfikat zgodności CE jest wydawany przez stronę trzecią, jednostkę notyfikowaną. Jednostka notyfikowana sprawdza, czy producent (np. Paroc) dostarcza produkty zgodne z deklarowanymi wartościami parametrów. Minimalnym wymogiem w celu uzyskania Certyfikatu Zgodności CE jest kontrola klasy ogniowej i przewodności cieplnej.

Paroc poszedł o krok dalej i certyfikował jeszcze więcej właściwości swoich produktów. Dzięki temu realizacja naszych deklaracji jest gwarantowana przez stronę trzecią, dzięki czemu łatwo sprawdzić, jak działamy. Jednostką notyfikowaną dla Paroc jest Fińskie Centrum Badań Technicznych (VTT).

Kluczowym dokumentem potrzebnym do otrzymania znaku CE jest Deklaracja Zgodności CE. Ten dokument musi być zawsze dostępny dla odbiorcy. W deklaracji producent deklaruje, że wszystkie produkty są zgodne z opisywanymi parametrami. Deklaracja podaje również parametry konkretnego produktu.

Deklaracje Zgodności CE dla wszystkich naszych produktów znajdują się na ich stronach internetowych.

Deklaracja Zgodności CE oraz etykieta na opakowaniu muszą zawierać informację o producencie, klasę ochrony pożarowej oraz opór cieplny lub przewodność cieplną produktu. Należy również określić, zgodnie z jaką normą dokonano oceny oraz jakie właściwości producent deklaruje. Deklaracja jest podawana w postaci kodu na etykiecie wraz z oznaczeniem CE.

Kod oznaczenia jest ciągiem określającym deklarowane właściwości produktu. Odpowiednie odczytanie ciągu dostarcza informacji o deklarowanych właściwościach.

MW EN 14303 – T2 – ST(+)650 – CS(10)20 – WS1 – MV2 – CL10 – pH9,5

Wyjaśnienie kodu znajduje się w odpowiedniej normie, w tym przypadku EN 14303. Kod zaczyna się od znaków MW, co oznacza wełnę mineralną, a po nim następuje numer normy tj. EN 14303. Podane w powyższym przykładnie skróty zostały wyjaśnione w tekście.