Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne to jeden z najważniejszych problemów globalnych w XXI wieku. Zwiększająca się globalna emisja gazów cieplarnianych, takich jak CO2 prowadzi do wzrostu temperatury, który może zmienić środowisko naturalne.

Zmiany klimatyczne

Zagrożenie milionów ludzi: zdefiniowane zagrożenia krytycznych zmian klimatycznych [Parry, M., Arnell, N., Mcmichael, T., Nichills, R., Martens, P., Kovats, S., Livermore, M., Rosenzweig, C., Iglesias, A And Fischer, G., 2001]

Aby utrzymać zmiany poniżej 2 stopni Celsjusza: 
 
• Globalna emisja gazów ust cieplarnianych musi osiągnąć swój szczyt i zacząć spadać w ciągu najbliższych 10-15 lat.
• Do roku 2050, globalna emisja gazów ust cieplarnianych musi spaść o ~50–55% poniżej poziomów z lat 90 dwudziestego wieku.
 
Opóźnienie tego planu o zaledwie pięć lat będzie miało duże znaczenie. Opóźnienie w globalnych działaniach o 10 lat będzie równoznaczne z koniecznością zwiększenia prawie dwukrotnie redukowanych ilości wymaganych do 2025.

 

Członkowie UE uzgodnili cel o nazwie 20-20-20, co oznacza 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20% poprawy efektywności energetycznej oraz 20% wzrostu w wykorzystaniu energii odnawialnej do roku 2020.

 

Obecnie podejmuje się wiele różnych unijnych i krajowych inicjatyw mających na celu rozwiązanie tego problemu. Wahają się one od wysiłków zmierzających do zastąpienia paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii, takich jak energia słoneczna, do definiowania polityki zmierzającej do obniżenia obecnego zużycia energii.

Budynki mają znaczący potencjał redukcji CO2.

Budynki zużywają 40% energii

Ogrzewanie pomieszczeń zużywa 75% energii pobieranej przez budynki.

Poprawa efektywności energetycznej budynków może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 460 mln ton rocznie. Odpowiada to:

 • Usunięciu sześciu milionów samochodów z dróg na okres czternastu lat, lub
 • Zasadzeniu lasu o powierzchni trzy razy większej od Francji    

 

Porównując alternatywne technologie zapobiegające zmianom klimatycznym, Centrum Studiów nad Polityką Europejską (CEPS) stwierdza, że energooszczędna izolacja w nowych budynkach jest najlepszym sposobem, zapobiegania zmianom w klimacie, który wspiera jednocześnie konkurencyjność w Europie i tworzy nowe miejsca pracy. Ponadto, wyniki są osiągalne przy użyciu istniejących praktyk budowlanych.

W raporcie CEPS podkreśla się również, że poprawę efektywności energetycznej w budynkach, można zapewnić przy użyciu dostępnej wiedzy specjalistycznej bez konieczności wdrażania nowych zasobów niezbędnych do jej realizacji. Jest to również rozwiązanie wydajne, które nie stwarza istotnych nieznanych zagrożeń.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej wzywa wszystkie państwa członkowskie UE do przyjęcia nowych praktyk w celu wystawienia świadectwa efektywności energetycznej budynków.

Zasady piramidy traktatu z Kioto:

 

Piramida Kyoto

 

Pasywna konstrukcja energetyczna budynków zmniejsza zapotrzebowanie na energię do minimum, zgodnie z ustalonymi priorytetami.

1. Zmniejszenie strat ciepła

 • Dodatkowa izolacja 
 • Zwiększona szczelność powietrzna 
 • Skuteczna wentylacja z odzyskiem ciepła 

2. Oszczędne korzystanie z energii elektrycznej
 • Energooszczędne urządzenia elektryczne i oświetlenie 
 • Unikanie niepotrzebnego użycia 

3. Korzystanie z energii słonecznej
 • Pozycjonowanie budynków 
 • Stosowanie kolektorów słonecznych 

4. Zarządzanie zużyciem
 • Właściwa eksploatacja i kontrola 

5. Wybór źródła energii
 • Pompa ciepła 
 • Biopaliwo
 • Sieć ciepłownicza 
 • Energia elektryczna lub gaz

Protokół z Kioto dostępny jest pod poniższym linkiem>>

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_en.htm

Czytaj więcej

Dom inteligentny energetycznie