Europejskie przepisy budowlane

Dyrektywa o Konstrukcyjnych Wyrobach Budowlanych (CPD)

Dyrektywa o Konstrukcyjnych Wyrobach Budowlanych (CPD) zapewnia swobodny przepływ wszystkich wyrobów budowlanych na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wprowadza wspólny język techniczny, bazujący na normach zharmonizowanych i europejskich aprobatach technicznych, w którym producenci mogą opisać cechy eksploatacyjne produktów wprowadzanych na rynek.

Zakres Dyrektywy o Konstrukcyjnych Wyrobach Budowlanych (CPD) dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa budowlanego i ogranicza się do spraw regulowanych w ramach sześciu podstawowych wymagań dla robót budowlanych:
 1. Wytrzymałość mechaniczna i stabilność
 2. Bezpieczeństwo w przypadku pożaru
 3. Higiena, zdrowie i środowisko
 4. Bezpieczeństwo i dostępność w użyciu
 5. Ochrona przed hałasem
 6. Oszczędność energii i izolacja cieplna

Rozporządzenie dot. Konstrukcyjnych Wyrobów Budowlanych (CPR) zastąpi Dyrektywę o Wyrobach Budowlanych, po tym jak wejdzie w życie 1 lipca 2013 roku. Zmiana ta wprowadzi obowiązkowe oznakowanie CE w każdym państwie członkowskim, a także doda jeszcze jeden zasadniczy wymóg do podstawowej listy wymagań:

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych


Dyrektywa o Konstrukcyjnych Wyrobach Budowlanych (89/106/EWG) wymaga by produkty były oznaczone znakiem "CE", w celu wykazania ich zgodności z normami UE. 


Znak CE

Znak CE, który jest skrótem od francuskiego zwrotu "Conformité Européenne" (czyli "Zgodność europejska") jest obowiązkowym znakiem zgodności dla wyrobów wprowadzanych do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Umieszczając znak CE na produkcie, producent gwarantuje, że produkt spełnia podstawowe wymagania odpowiednich dyrektyw WE.

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska: Oznakowanie CE (w j. angielskim)


ETA

Europejska Aprobata Techniczna (ETA) dla wyrobu budowlanego jest oceną techniczną dotyczącą zastosowania produktu do jego przeznaczenia. Europejska Aprobata Techniczna może być przyznana, jeśli w odniesieniu do produktu nie ma dostępnej odpowiedniej normy zharmonizowanej. ETA pozwala producentom na umieszczenie oznakowania CE na ich produktach.

Po przyznaniu, Europejska Aprobata Techniczna jest ważna we wszystkich krajach EOG przez okres pięciu lat.

System Europejskiej Oceny Technicznej zastąpi obecne Europejskie Aprobaty Techniczne od 1 lipca 2013.

Czytaj więcej >>

Europejska Organizacja ds. Aprobat Technicznych (w j. angielskim)

Deklaracja Zgodności EC

Znak CE jest zewnętrznym potwierdzeniem Deklaracji Zgodności EC złożonej przez producenta. 

Poprzez Deklarację Zgodności WE, producent składa wymagane oświadczenie o zgodności dotyczące jego produktów. Deklaracja zgodności powinna być dostępna dla władz w momencie wejścia produktu na rynek europejski. Deklaracja musi być sporządzona przez:
 • producenta, lub  
 • upoważnionego przedstawiciela producenta we Wspólnocie Europejskiej.

Od 1 lipca 2013, Deklaracja Zgodności zmieni nazwę na Deklarację Właściwości Użytkowych (Declaration of Performance). Deklaracja ta stanie się nową formą dostarczania informacji o podstawowych cechach produktów ze znakiem CE, zgodnie z normą zharmonizowaną (hEN) lub z Europejską Aprobatą Techniczną (ETA).

Za pomocą Deklaracji Właściwości Użytkowych, producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.  

Czytaj więcej >>

Komisja Europejska: Deklaracja Zgodności i Oznakowanie CE (w j. angielskim)

Produkt ze znakiem CE może być sprzedawany w dowolnym miejscu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Należy zauważyć, że nie jest to etykieta informująca o jakości

Wymogi stawiane produktom i przepisy budowlane różnią się w różnych państwach członkowskich UE. Dlatego, choć produkt może być oznaczony znakiem CE, to nie musi być odpowiedni dla poszczególnych zastosowań lub do stosowania w niektórych państwach członkowskich, mimo że oznakowanie pozwala na wprowadzenie go do obrotu w tych państwach. 

Odpowiedzialność za zapewnienie, że produkt ma odpowiednie cechy dla konkretnego zastosowania spoczywa na projektantach, wykonawcach i lokalnych władzach budowlanych. Wybierając produkty ze znakiem CE, projektant może liczyć na odpowiedzialność producenta za jakość produktu oraz za jego cechy eksploatacyjne.


Eurocody

Eurokody są europejskimi kodami projektowymi stosowanymi w budownictwie i w inżynierii lądowej i wodnej. Kody mają na celu poprawę bezpieczeństwa budynków i zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu budowlanego.

 • EN1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji  
 • EN1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
 • EN1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
 • EN1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
 • EN1994 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowych i betonowych
 • EN1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
 • EN1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
 • EN1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
 • EN1998 Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym
 • EN1999 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych  

Eurokody prowadzą do bardziej jednolitego poziomu bezpieczeństwa budynków w różnych regionach Europy. Wspólne metody projektowe upraszczają również komunikację między projektantami, władzami i klientami.

Czytaj więcej >>

Eurokody: O Eurokodach EN (w j. angielskim)