Normy stosowane w obliczeniach

Wraz z rozwojem tej dyrektywy, CEN pracuje nad zestawem norm EN, które umożliwiają wdrożenie tych dyrektyw.

Wykorzystanie energii w budynkach

W celu obliczenia całkowitego zużycia energii w budynkach, wytyczne zawarte w CEN TR 15615 opisują konfigurację tych standardów. 
 • EN 15603 określa sposoby wykorzystania energii, które są uwzględniane oraz definiuje metody oceny efektywności energetycznej i klasy energetyczne dla budynków nowych i już istniejących. 
 • EN 15217 określa sposoby wyrażania charakterystyki energetycznej na certyfikatach i sposoby opisywania wymagań charakterystyki energetycznej. 
 • EN 15459 definiuje metodę obliczeniową dla oszczędnych systemów grzewczych, które mają wpływ na zapotrzebowanie i zużycie energii w budynku.

Właściwości cieplne skorupy budynku 

Norma EN ISO 1378 jest stosowana do obliczania wydajności cieplnej elementów budowlanych, w celu uzyskania ogólnego współczynnika strat cieplnych w wyniku przenikania ciepła. 
Normy dotyczące współczynnika przenikania ciepła U-podzielono na dwie grupy. 
W przypadku metod uproszczonych, należy zastosować:
 • EN ISO 6946 
 • EN ISO 13370
 • EN ISO 10077-1
 • EN 13947
W przypadku metod szczegółowych, należy zastosować:
 • EN ISO 10211 
 • EN ISO 10077-2
Mostki cieplne są regulowane normą 
 • EN ISO 10211 
 • EN ISO 14683
 • EN ISO 10456 ta norma jest stosowana do uzyskania wartości termicznych wyrobów budowlanych.

Wentylacja

Do obliczenia wentylacji i infiltracji powietrza 
 • EN 15242 przedstawia metody wyliczania wielkości przepływu powietrza.  
 • EN 13779 dotyczy mechanicznie wentylowanych budynków, w tym budynków z klimatyzacją.
 • EN 15251 jest normą stosowaną do warunków wewnątrz pomieszczeń.
 • EN ISO 15927 jest stosowana w odniesieniu do danych klimatycznych. 

Ciepła woda użytkowa

Do obliczenia ciepłej wody w zastosowaniach domowych 
 • EN 15316 przedstawia zarówno wymogi dotyczące ciepłej wody w zastosowaniach domowych, jak i obliczenia energii potrzebnej do jej dostarczania.  
 • EN 15241 jest stosowana w kwestiach wentylacji w celu określenia energii potrzebnej do dostawy i odprowadzenia powietrza, w oparciu o moc zainstalowanego wentylatora i innych środków kontroli. 
 • EN 15193 dotyczy oświetlenia w oparciu o moc zainstalowanego oświetlenia z uwzględnieniem rocznego zużycia energii w zależności od typu budynku, liczba osób przebywających w budynku i środków kontroli oświetlenia.
 • EN 15232 dotyczy zintegrowanej automatyki budynku i środków kontroli.

Ogrzewanie i chłodzenie

Do obliczeń związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem 
 • EN ISO 13790 definiuje dwa podejścia: uproszczone metody oparte na miesięcznych lub godzinowych obliczeniach i uproszczony opis budynku uwzględniający wartości współczynnika przenikania ciepła U. Dane do tych obliczeń uzyskuje się stosując normy wymienione poniżej.  
 • Norma EN 15265 definiuje kryteria testów walidacji oprogramowania stosowane do szczegółowych obliczeń numerycznych, Wybór zastosowanej metody obliczeniowej dokonuje się na szczeblu krajowym.

Dostawa energii

Do obliczania dostarczonej energii służącej do ogrzewania pomieszczeń 
 • EN 15316 dotyczy kwestii strat i środków kontroli.  
 • EN 15377 stosowana jest w odniesieniu do systemów wbudowanych. 
 • Dane wejściowe do obliczeń otrzymuje się poprzez stosowanie normy EN ISO 13790 przy użyciu metody uproszczonej lub dynamicznej symulacji. 
 • EN 15243 jest wykorzystywana w kwestiach chłodzenia pomieszczeń.

Monitoring i weryfikacja 

Do monitorowania i weryfikacji efektywności energetycznej, należy stosować następujące normy:
 • EN 13829 Określanie przepuszczalności powietrznej budynków- Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora  
 • EN ISO 12569 Określanie wymiany powietrza w budynkach- Metoda gazu znacznikowego
 • EN 13187 Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku- Metoda podczerwieni 
 • EN 15378 Inspekcje kotłów i systemów ogrzewczych 
 • EEN 15239 Charakterystyka energetyczna budynków- Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacji 
 • EN 15240 Charakterystyka energetyczna budynków- Wytyczne dotyczące inspekcji systemów klimatyzacji