Zdrowie i bezpieczeństwo

Komfort i zdrowie są związane z dwoma podstawowymi wymogami wobec obiektów budowlanych, które zawarte są w unijnym Rozporządzeniu dot. Wyrobów Budowlanych (CPR), Bezpieczeństwo, Zdrowie i Środowisko (Dokument interpretacyjny 3) oraz Bezpieczeństwo Użytkowania, (Dokument interpretacyjny 4).

W zimnych i umiarkowanych strefach klimatycznych, ludzie spędzają około 90% czasu w pomieszczeniach. Dlatego z punktu widzenia zdrowia, jakość powietrza wewnątrz budynków jest nawet ważniejsza niż powietrza zewnętrznego. Dobry klimat wewnątrz pomieszczeń zmniejsza liczbę chorób oraz objawy Syndromu Chorych Budynków, a także  poprawia komfort użytkowanych pomieszczeń. Dobry klimat wewnątrz pomieszczeń jest zatem jednym z najważniejszych celów projektowania i budowy. Praktyka jednak pokazuje, że mieszkańcy są często niezadowoleni i coraz bardziej stają się powszechne skargi dotyczące stanu zdrowia i komfortu.

 Jakość klimatu wewnątrz pomieszczeń zależy w równym stopniu od ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zastosowanych technologii, jakości prac budowlanych, użytych materiałów budowlanych, jak również eksploatacji i konserwacji budynku. Z powodu tych wielu czynników, ważne jest dla właścicieli i projektantów, aby określić charakterystykę działania budynku i proces jego budowy, tak aby spełniał założone kryteria efektywności, w oparciu o przyjęte procedury.

Wełna mineralna PAROC jest materiałem bezpiecznym

Wszystkie produkty PAROC z wełny mineralnej są bezpieczne w użytkowaniu i nie stanowią zagrożenia dla użytkowników. Aby zapewnić bezpieczeństwo produktów, Grupa Paroc produkuje tylko wysokiej jakości włókna biorozpuszczalne z wełny kamiennej, które nie są sklasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi.

  • Europejska Rada ds. Certyfikacji Produktów z Wełny Mineralnej (EUCEB) oznacza nasze produkty swoim znakiem, co potwierdza, że włókna z wełny mineralnej PAROC spełniają wymagania Dyrektywy Komisji.
  • Paroc został również wyróżniony znakiem jakości RAL poświadczającym, że nasze produkty z wełny mineralnej nie zawierają substancji rakotwórczych, mutagennych lub substancji działających szkodliwie na rozrodczość zgodnie z niemieckimi przepisami technicznymi dla substancji niebezpiecznych TRGS 905.

EUCEBRAL

 

Wełna mineralna PAROC ma niezwykle niski poziom emisji

Produkty z wełny mineralnej PAROC spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania (M1) fińskiego systemu oceny emisji  materiałów budowlanych, do którego firmy przystępują dobrowolnie. Nasze produkty z wełny mineralnej są klasyfikowane jako produkty o niskiej emisji, co było zbadane i potwierdzone w już w roku 1995, gdy ten system został opracowany przez fińskie Stowarzyszenie Jakości Powietrza i Klimatu w Budynkach w Finlandii. Wszystkie produkty PAROC oznaczone są symbolem niskiej emisji M1 na etykiecie produktu.

Certyfikowane produkty można znaleźć na stronie internetowej RTS.

M1

Wełna mineralna PAROC nie zawiera substancji niebezpiecznych

Produkty z wełny mineralnej PAROC są zgodne z wymogami Europejskiej Agencji Substancji Chemicznych REACH i CLP (klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i roztworów), co oznacza, że nie zawierają one żadnej z substancji wymienionych na liście potencjalnych produktów, czyli w wykazie substancji wzbudzających szczególne zagrożenie. Dokumentacja techniczna w rejestracji REACH zawiera raport bezpieczeństwa chemicznego dotyczący właściwości i klasyfikacji. Włókna wełny mineralnej PAROC są wełną mineralną opisaną w "Uwadze Q" (Dyrektywy 97/69/WE) i nie są uznawane za niebezpieczne lub sklasyfikowane jako drażniące.

Produkty z wełny mineralnej nie zawierają niebezpiecznych substancji wymienionych w dyrektywie RoHS.

Produkty z wełny mineralnej nie zawierają substancji niebezpiecznych wymienionych w dyrektywą RoHS (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Oznacza to, że produkty PAROC mogą być stosowane również w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

Wełna mineralna PAROC jest bezpieczna podczas montażu i w eksploatacji

Przy transporcie wełny mineralnej gołymi rękami, włókna mogą powodować swędzenie i podrażnienie skóry. Jednakże włókna nie są szkodliwe dla skóry w taki sam sposób jak drażniące substancje chemiczne, a uczucie swędzenia zazwyczaj mija krótko po kontakcie. To swędzenie jest spowodowane przez grube włókna wełny, które drapią powierzchnię skóry. Zalecamy korzystanie z ubrań roboczych i rękawic podczas instalacji wełny mineralnej. Pylenie włókien powinno być kontrolowane tak bardzo jak  jest to możliwe.

Nasza firma podpisała dobrowolne porozumienie, które ustala, że sposób postępowania z naszymi produktami przedstawiony będzie na ich opakowaniach za pomocą tekstu i piktogramów, które zostałyuzgodnione między wszystkimi członkami Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej (EURIMA).

Karty charakterystyki produktów można pobrać ze stron internetowych firmy PAROC.