Wytyczne wykonawcze dla stropów fundamentowych

Izolacje fundamentów

Fundament powinien być wylany równo na warstwie materiału drenażowego o grubości co najmniej 100 mm. Warstwa drenażowa musi być również wprowadzona pod stopy fundamentowe i zaprojektowane tak aby właściwie ułożyć rury drenażowe. Jeśli podłoże składa się z gliny, mułu z drobnym piaskiem, należy użyć włókniny (klasa użytkowa II) oraz warstwy oddzielającej pod warstwą drenażową. Dla obciążeń do 20 kPa, należy zastosować PAROC GRS 20.

Istnieje wiele sposobów na skonstruowanie ławy fundamentowej. Niektóre elementy mogą być osadzenia bez stosowania szalunku zewnętrznego.

Płyty PAROC GRS 20 należy ułożyć tak, aby cztery narożniki płyt izolacyjnych nie spotykały się w jednym punkcie i nie powodowały powstanie mostków termicznych. Aby uniknąć łączeń ciągłych, należy ułożyć w układzie dwuwarstwowym na mijankę. Do transportu materiałów należy ułożyć deskowanie na warstwie izolacji tak aby nie dopuścić do uszkodzenia.

Elementy zbrojenia powinny być podparte na powierzchni co najmniej 100x100 mm, aby nie zostały wciśnięte w izolację termiczną.


Jeśli planowane są elementy budowane (np. studzienki, kanalizacje), należy zabezpieczyć je we właściwych pozycjach przed zalaniem betonem i właściwie oprzeć na warstwie drenażowej. Zawsze należy unikać możliwości powstawania mostków termicznych

Po zalaniu szalunków betonem i usunięciu całego deskowania, należy zainstalować drenaż. Rury drenażowe należy ułożyć tak, aby ich krawędzie znajdowały się co najmniej 150 mm pod ławą fundamentową. W kolejnym etapie należy zasypać obszar wokół drenażu i Ław fundamentowych materiałem drenażowym do 300 mm powyżej górnej krawędzi rur. Zalecamy zastosowanie włókniny wokół materiału drenażowego, aby zapobiec przechodzeniu drobnych cząstek do rur drenażowych.

Po zasypaniu, należy pamiętać, że powierzchnia gruntu musi być nachylona co najmniej w proporcji 1:20 w odległości 3 metrów od budynku. Podczas wyrównywania gruntu, należy pamiętać o jego osiadaniu. Podłącz rury drenażowe do rury odprowadzających do wód powierzchniowych.