Wytyczne wykonawcze dla ścian fundamentowych

Dodatkowa izolacja ścian piwnic

Wykopać ziemię na całym obwodzie ściany (małą koparką lub zlecając to firmie specjalistycznej). Upewnić się, że ściana jest czysta i równa. Naprawić wszelkie uszkodzenia.

Nałożyć warstwę zaprawy cementowej na narożniku łączącym płytę fundamentowa i ścianę piwnicy. Sprawdzić, czy powierzchnia jest sucha i rozłożyć dwie warstwy membrany lub montowanej na zimno papy bitumicznej na wysokość około 500 mm, aż do połowy głębokości stopy fundamentowej.

Zainstalować PAROC GRS 20, zaczynając od dołu (o grubości minimum 80 mm). Umieścić płytę termoizolacyjną na stopie. Wyeliminować wszelkie mostki termiczne poprzez ułożenie szczelnie płyt krawędziami do siebie. Zabezpieczyć płyty łącznikami mechanicznymi - co najmniej dwoma na każdą płytę.

Zakończyć izolację 100 mm poniżej przewidywanej powierzchni gruntu. Na górze izolacji nałożyć warstwę zaprawy cementowej ze spadkiem na zewnątrz budynku.

Ułożyć nową rurę drenażową w żwirze 250 mm poniżej dolnej części stopy i otoczyć ją włókniną, aby zapobiec przyszłemu zamuleniu.

Zasypać wykop. Upewnić się, że ziemia położona jest pod skosem na zewnątrz budynku, a pochyłość wynosi co najmniej 1:20. Kwiaty, rośliny i krzewy należy zasadzić co najmniej jeden metr od ściany.