Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

integrated-management-system-pl

Paroc Polska Sp. z o.o. produkuje, promuje i sprzedaje wyroby z wełny kamiennej przeznaczone do izolacji budowlanych i technicznych. Pracujemy w oparciu o nasze wartości: klient, szacunek, innowacyjność i wyniki. We wszystkich naszych działaniach przestrzegamy uregulowań prawnych i innych wymagań stawianych nam przez klientów i interesariuszy. Zobowiązując się do doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP, dążymy do ciągłego rozwoju działalności i wytwarzania wysokiej jakości produktów i usług, w warunkach przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych dla ludzi.

JAKOŚĆ

W jak najlepszym spełnieniu wymagań klienta biorą udział wszyscy pracownicy poprzez:

  • koncentrację na jakości i efektywności w procesach zakupu surowców, produkcji, magazynowaniu, marketingu, sprzedaży i przy dostawach oraz innowacyjność w odniesieniu do produktów i procesów produkcyjnych,
  • systematyczne podnoszenie kwalifikacji i rozwijanie pracy w duchu otwartej komunikacji
    i współpracy.

ŚRODOWISKO

Stosowanie naszych wyrobów w izolacjach technicznych i budowlanych powoduje oszczędności
u klientów w zużyciu energii, a tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. W naszej działalności dążymy do minimalizowania negatywnego wpływu na otoczenie zewnętrzne poprzez:

  • optymalizację procesów pod kątem ograniczenia emisji zanieczyszczeń środowiska, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i zużycia zasobów naturalnych,
  • ograniczenie zużycia surowców, energii i wody,
  • zwiększenie wykorzystania odpadów z wełny kamiennej we własnych procesach produkcyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

W swoich działaniach na rzecz spełnienia wymagań klientów uznajemy, że naszym nadrzędnym celem jest troska o zdrowie i życie naszych pracowników oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku. Tak określony cel realizujemy przy zaangażowaniu wszystkich pracowników poprzez:

  • podejmowanie działań systemowych zapobiegających wypadkom, incydentom oraz chorobom zawodowym oraz eliminowanie lub minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia lub życia,
  • ciągłe doskonalenie warunków BHP oraz podnoszenie kwalifikacji i świadomości w zakresie BHP poprzez odpowiednie szkolenia, a także prowadzenie sprawnej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie BHP.

Propagujemy wymagania w zakresie BHP i ochrony środowiska oraz zapewniamy bezpieczeństwo również naszym klientom, podwykonawcom, dostawcom i innym osobom przebywającym na terenie naszej firmy.


Trzemeszno, marzec 2014