Kodeks Postępowania

Paroc Group Code of Conduct

Stosujemy odpowiedzialne praktyki w biznesie.

Kodeks Postępowania Paroc to kompletny i spójny zbiór zasad dla wszystkich pracowników firmy oraz interakcji z naszymi partnerami – od momentu pozyskiwania surowców aż po dostarczenie naszych rozwiązań i usług we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.


W połączeniu z naszymi wartościami, wewnętrznymi politykami oraz metodami zarządzania, Kodeks Postępowania pomaga naszym pracownikom realizować cele biznesowe we właściwy sposób uwzględniając oczekiwania naszych interesariuszy, przyjęte na całym świecie praktyki etyczne, zrównoważony poziom oddziaływania na środowisko, a także zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmując najwyższe standardy współpracy, stawiamy równie wysokie oczekiwania względem naszych dostawców.

Nasz Kodeks Postępowania określa podstawowe wytyczne dla takich obszarów, jak przejrzystość biznesu, sprawiedliwość i uczciwość, zgodność z przepisami prawa, a także poszanowanie dla środowiska naturalnego oraz praw człowieka. Ostateczna odpowiedzialność za realizację postanowień Kodeksu spoczywa na naszym Dyrektorze Generalnym. Kodeks wcielamy w życie na wszystkich szczeblach organizacji poprzez zarządzanie liniowe oraz konkretnie nakreślone elementy polityki, np. odnoszące się do problemu łapówkarstwa czy korupcji.

Zgłaszanie obaw etycznych

Wewnętrzne polityki i wytyczne promujące odpowiedzialność w biznesie stanowią integralny element naszych praktyk i naszej kultury organizacyjnej, w której kładziemy silny nacisk na etyczne postępowanie. Na dowód naszego zobowiązania udostępniamy narzędzie dla pracowników i zewnętrznych partnerów, dzięki któremu można szybko i z zachowaniem poufności zgłaszać potencjalne nieprawidłowości natury etycznej.

W lutym 2018 Paroc stał się częścią Owens Corning. Każdy może zgłosić uzasadnioną nieprawidłowość dotyczącą postępowania w Paroc, zachowując przy tym anonimowość za pośrednictwem Platformy Zgłaszania Nieprawidłowości Etycznych  Owens Corning. Sprawa zostanie rozwiązana w profesjonalny sposób, z poszanowaniem praw wszystkich zainteresowanych stron.

Wejdź na Platforma zgłaszania nieprawidłowości etycznych Owens Corning
Zapytania handlowe prosimy kierować do lokalnego personelu zajmującego się sprzedażą – przejdź na stronę Kontakt.